Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Czytaj dalej  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Zaproszenie na XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Borki

Zapraszamy na XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Borki, która odbędzie się 11 października br. (poniedziałek) o godz. 14:30.

Jednocześnie informujemy, że począwszy od tych obrad sesji Rady Gminy Borki transmisje na żywo oraz nagrania obrad znajdą się na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/2483/rada-gminy-borki.htm

Porządek obrad znajduje się na zdjęciu (kliknij):

Ogłoszenie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borki w dniu 11.10.2021 r.

Lubelskie Rowerowe z KSOW-em

Celem rajdu są: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

Termin rajdu: 9 października 2021 roku, godz. 10.00

Miejsce rajdu: Poleski Park Narodowy (w części położonej na terenie Gminy Urszulin)

Więcej informacji znajduje się tutaj

Lubelskie Rowerowe z KSOW-em zaproszenie 9.10.2021

Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”

Na terenie Gminy Borki  ukończone zostały prace polegające  na przebudowie kolejnej drogi objętej dofinansowaniem udzielonym w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

  1. „Przebudowa drogi gminnej nr 102138L od km 1+600 do km 2+454 w m. Maruszewiec

Przebudowa drogi gminnej nr 102138L w m. Maruszewiec na terenie gminy Borki obejmuje m.in.:

  • roboty przygotowawcze i pomiarowe
  • usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
  • roboty ziemne
  • formowanie i zagęszczenie nasypów
  • podbudowa z kruszyw łamanych
  • skropienie nawierzchni asfaltem
  • wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-bitumicznych
Kwota dofinansowania FDS – 184 770, 00 zł
Całkowita wartość Inwestycji – 263 958,00 zł

Podpisanie umowy na fotowoltaikę

W dniu 24.09.2021r. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Krupy podpisał umowę na realizację zadania pn: „Eko Energia w Gminie Borki” – część 1: dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Borki.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Eko Energia w Gminie Borki” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Czytaj dalej Podpisanie umowy na fotowoltaikę