Program Czyste Powietrze

Gmina Borki podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Borki będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Borki.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Gminy Borki dostępny jest codziennie w godzinach od 8:00 do 10:00 tam znajdą Państwo fachową pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność a także uzyskają informacje na temat programu.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
do 99 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz  135 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Poziomy dofinansowania

 1. PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA– osoby których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

 1. PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA– osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1 894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczejroczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 1. NAJWYŻSZY POZIOMU DOFINANSOWANIA– osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu Czyste Powietrze (podwyższony oraz najwyższy) poziom dofinansowania) mieszkańcy Gminy Borki otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach

Dane dotyczące wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Borki ze stanem na dzień 29 grudnia 2023 r.:

 • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 232
 • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 169
 • kwota wypłaconych dotacji: 3 813 338,85 zł

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo:

– na stronie internetowej WFOŚIFW w Lublinie www.czystepowietrze.gov.pl,