Sołtysi i rady sołeckie wybrane

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku odbywały się zebrania sołeckie, których głównym celem był wybór sołtysów i rad sołeckich. W zależności od miejscowości w zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, Zastępca Wójta Gminy Borki Paweł Komoń, radni z poszczególnych miejscowości, dotychczasowi sołtysi, pracownik ds. obsługi Rady Gminy Wojciech Sikora oraz Mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. SOŁECTWO MARUSZEWIEC STARY
Sołtys: Sylwia Bąbol
Rada Sołecka: Robert Bąbol, Urszula Marzec, Grzegorz Bąbol;
2. SOŁECTWO MARUSZEWIEC NOWY
Sołtys: Dorota Badurowicz
Rada Sołecka: Karol Gruba, Renata Wawruch, Małgorzata Pasek, Andrzej Hojka, Zofia Sałata;
3. SOŁECTWO TCHÓRZEW KOLONIA
Sołtys: Kazimierz Michalski
Rada Sołecka: Wojciech Król, Jan Całuch, Krzysztof Kondaszuk, Marian Witek, Mirosław Szabrański, Paweł Karwowski, Zbigniew Ryszkowski;
4. SOŁECTWO TCHÓRZEW WIEŚ
Sołtys: Janina Karwowska
Rada Sołecka: Sławomir Paszkowski, Krystyna Paszkowska, Genowefa Jaszczuk, Elżbieta Zalewska, Dorota Kułak, Tomasz Jańczak, Włodzimierz Karwowski;
5. SOŁECTWO WOLA CHOMEJOWA
Sołtys: Wojciech Cieślak
Rada Sołecka: Leszek Zieliński, Marek Młynarczyk, Leszek Lotek, Krzysztof Sidor, Krzysztof Kot, Mariusz Skwara, Lidia Siudaj;
6. SOŁECTWO SITNO
Sołtys: Magdalena Mitura
Rada Sołecka: Ewa Gurtat, Magdalena Bieniek, Janusz Buhaj, Piotr Gurtat, Andrzej Mitura
7. SOŁECTWO OSOWNO
Sołtys: Ewa Mateusiak
Rada Sołecka: Kazimierz Sałata, Leszek Skowron, Jerzy Boreczek, Stanisław Sokół, Czesław Kokora;
8. SOŁECTWO WOLA OSOWIŃSKA
Sołtys: Alina Kryjak
Rada Sołecka: Waldemar Kozieł, Eugeniusz Łaskawski, Mariusz Kolasik, Elżbieta Czeczko, Karolina Skowron, Elżbieta Bącik, Krystyna Kucio;
9. SOŁECTWO OLSZEWNICA
Sołtys: Elżbieta Kulenty
Rada Sołecka: Roman Kalicki, Mirosław Kulenty, Katarzyna Dziduch, Aneta Fijałek, Krzysztof Bernacki;
10. SOŁECTWO KRASEW
Sołtys: Mariusz Wędroch
Rada Sołecka: Dorota Miłosz, Barbara Robak, Andrzej Sposób, Marek Kuśmierowski, Piotr Kozak, Aneta Latoch, Teodora Piłat, Wojciech Magnuszewski, Katarzyna Kulik;
11. SOŁECTWO NOWINY
Sołtys: Radosław Bącik
Rada Sołecka: Jacek Latkowski, Cezary Ziarek, Robert Grzejdak, Wioleta Ziarek, Rafał Gremplewski;
12. SOŁECTWO PASMUGI
Sołtys: Elżbieta Skarżycka
Rada Sołecka: Jadwiga Mateusiak, Andrzej Trojak, Anna Bajdak, Stanisław Grudzień;
13.SOŁECTWO WRZOSÓW
Sołtys: Adam Król
Rada Sołecka: Sebastian Domański, Łukasz Sposób, Piotr Korólczyk, Zygmunt Niewęgłowski, Marcin Domański, Justyna Kanon;
14.SOŁECTWO BORKI
Sołtys: Tomasz Kwaśny
Rada Sołecka: Piotr Lis, Marcin Czyżak, Andrzej Rogulski, Andrzej Chojnacki, Leszek Stępniak, Krzysztof Stępniak;
15. SOŁECTWO STARA WIEŚ
Sołtys: Joanna Sikora
Rada Sołecka: Jan Bober, Paweł Brodecki, Ewelina Bober, Marcin Morawik, Janusz Listos, Mariusz Mazur.  

Życzymy powodzenia wybranym władzom sołeckim.

Zaproszenie: bezpłatne szkolenie z obsługi komputera

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata zaprasza wszystkie osoby powyżej 25 lat, chcące nauczyć się poruszania w Internecie na bezpłatne szkolenia z tematyki:
Działam w sieciach społecznościowych;
Kultura w sieci;
Moje finanse i transakcje w sieci;
Rodzic w Internecie;
Rolnik w sieci;
Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów.
Nabór jeszcze trwa.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Borki;
Ostatnie terminy szkoleń:
piątek 15 lutego w godz. 14:00-20:00,
sobota 16 lutego w godz. 09:00-15:00,
piątek 22 lutego w godz. 14:00-20:00,
sobota 23 lutego w godz. 09:00-15:00.
Jak się zapisać? Kliknij link: https://bit.ly/2Hk4U9V
Można dokonać zapisu także na miejscu.
ℹ️ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Borki uzyskała dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku „Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż w gminie Borki” w konkursie grantowym w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przedstawiamy zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na terenie naszej gminy przekształcenie dotyczy 3 nieruchomości gruntowych: dwóch w Borkach i jednej w Woli Osowińskiej.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku. Następuje ono niezależnie od woli użytkownika wieczystego. Fakt przekształcenia jest jedynie potwierdzany w zaświadczeniu wydawanym przez organ.

Nieruchomości podlegające przekształceniu:
– zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
– zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
(ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Opłaty za przekształcenie
Wysokość opłaty za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
Właściciel może zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Wójtowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia.
W przypadku zbycia nieruchomości przed dokonaniem spłaty opłaty przekształceniowej obowiązek wnoszenia opłaty za kolejne lata obciąża nabywcę nieruchomości, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie.

Zaświadczenie jako dokument potwierdzający fakt przekształcenia
Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, po przeprowadzeniu weryfikacji, wydaje zaświadczenie: z urzędu, w terminie 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 roku (brak opłaty skarbowej), na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku (z chwilą złożenia wniosku należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł).

[Fot.: prawo.gazetaprawna.pl, shutterStock]

 

Ogłoszenie: szkółka wędkarska

Zapraszamy na szkółkę wędkarską adresowaną do dzieci i młodzieży w wieku 8–16 lat.

Cele szkolenia:

1. rozwijanie zainteresowań wędkarskich wśród młodzieży;
2. propagowanie aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
3. kształtowanie cierpliwości oraz dbałości o bezpieczne i prawidłowe obchodzenie się z rybami;
4. kształtowanie szacunku do przyrody i zasobów naturalnych;
5. zachęcanie do rozwijania pasji;
6. podnoszenie umiejętności wędkarskich wśród młodych wędkarzy;
7. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
8. wpajanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Osoby zainteresowane szkółką zapraszam na spotkanie organizacyjne 16 lutego 2019 roku (sobota) o godzinie 14:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach, ul. Spółdzielcza 1.

Organizator: Mirosław Szymanek – instruktor do spraw szkolenia dzieci i młodzieży wędkarskiej

Zapisów można dokonywać, dzwoniąc pod nr tel. 500 695 984.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.

Rusza budowa sieci światłowodowej w gminie Borki

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata z przyjemnością informuje, że w gminie Borki rusza budowa sieci światłowodowej.

W gminie Borki zostanie wykonanych ponad 1140 przyłączy do sieci.

Działanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem jest połączenie szkół oraz gospodarstw siecią światłowodową oraz zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu.

Wykaz punktów do podłączenia w gminie Borki: Gmina Borki Polska Cyfrowa

CDR ogłasza ogólnopolski konkurs SPOSÓB NA SUKCES

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu SPOSÓB NA SUKCES. Celem konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczności lokalnych. 

 

Udział w konkursie jest bezpłatny. Odbywa się w ramach realizacji statutowych celów Centrum Doradztwa Rolniczego. Centrum współpracuje w tym zakresie z mediami, w tym TVP 1, redakcjami czasopism oraz portali internetowych itp.
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU należy składać do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego do 15 marca; zgłoszenia można dokonać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji takich, jak starostwa, urzędy miasta, lokalne grupy działania).
W konkursie mogą wziąć udział przedsięwzięcia uruchomione od 1 lipca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku.

Szczegóły konkursu (kliknij link/skopiuj do wyszukiwarki): https://bit.ly/2TG2vIA

Budynek po byłej zlewni mleka w Starej Wsi już niebawem będzie własnością gminy Borki

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata informuje, że sprawa regulacji własności budynku po byłej zlewni mleka w Starej Wsi wielkimi krokami zbliża się do końca. Regulacja prawna przedmiotowej nieruchomości trwa już od 2017 roku.

Należy zauważyć, że uregulowanie stanu prawnego tej nieruchomości, która została wybudowana w 1920 roku, wiązało się z prześledzeniem przepisów szeregu aktów prawnych: ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, ustawy z dnia 1958 roku o radach narodowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 roku w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania, ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Ponadto długie godziny spędzono w archiwach na analizie tabel likwidacyjnych wsi Tchórzewek i Stara Wieś z 1864 roku.

Dzięki zaangażowaniu Sołtyski Starej Wsi Joanny Sikory, najstarszych mieszkańców wsi i Starostwa Powiatowego oraz przychylności działu administracji firmy Spomlek udało się otrzymać pozytywną decyzję Starosty, uznającą nieruchomość za mienie gromadzkie.

W tym momencie jest przygotowywany wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji, która będzie służyła za podstawę założenia księgi wieczystej z wpisem własności Gmina Borki.

 

 

 

ARMiR: trwa nabór wniosków na małe przetwórstwo

Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, trwającym od 31 stycznia do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.  

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:
Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.   

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Więcej informacji – otwórz

Dokumenty aplikacyjne – otwórz

Zapraszamy również do punktów informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiM

[tekst pobrany ze strony ARiMR; fot. – z profilu FB ARiMR]