Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Interesują Państwa odpowiedzi na poniższe pytania?
✅ co należy zrobić, gdy zwierzę ulegnie wypadkowi;
✅ co należy zrobić, gdy wezwany lekarz stwierdzi, że zwierzę może zostać poddane ubojowi z konieczności;
✅ kto może dokonać uboju z konieczności;
✅ jak powinien odbywać się ubój z konieczności;
✅ jakie dokumenty powinny zostać dostarczone do rzeźni  wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia;
✅ w jakich warunkach tusza i narządy wewnętrzne zwierzęcia powinny być przewożone do rzeźni;
✅ co stanie się w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że nie może zostać przeprowadzony ubój z konieczności;
✅ co należy robić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zechciałaby przyjąć tuszę i narządy wewnętrzne zwierzęcia z uboju z konieczności;
✅ czy w każdym przypadku, gdy dokonano poprawnego uboju z konieczności, zostanie zachowana wartość rzeźna zwierzęcia;
✅ czy w przypadku uboju z konieczności jest wymagane powiadomienie ARiMR,
 Odpowiedź znajduje się w tym pliku: Praktyczne_wskazówki_dla_rolników_ubój_z_konieczności_poza_rzeznia

 

Pomoc prawna w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 18-24 lutego 2019 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Niniejsza akcja związana jest z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Podstawowym celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W trakcie obchodów udzielane są bezpłatne porady prawne w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

W ramach tej akcji w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w dniach od 18 do 22 lutego 2019 roku  w godzinach 12:00 – 14:30 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez asystentów sędziego i kuratorów sądowych w trakcie pełnionych dyżurów:

18.02.2019 r. – Kamil Siwik – asystent sędziego – pokój nr 113
19.02.2019 r. – Jolanta Olszewska – starszy kurator – pokój nr 14
20.02.2019 r. – Ewa Błaszczyk – kurator zawodowy – pokój nr 14
21.02.2019 r. – Radosław Ossowski – asystent sędziego – pokój nr 113
22.02.2019 r. – Waldemar Krupa – kurator specjalista – pokój nr 14

Ponadto pomoc materialną i niematerialną finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej będą świadczyć organizacje, których lista jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

Zaproszenie na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Borkach

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Borkach serdecznie zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. tj. wtorek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 5. Uzupełnienie i omówienie sprawozdań GSW – Przewodniczący.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wysokości składki członkowskiej , a tym samym budżetu na 2019 r.
 • cennika robót akordowych
 • wysokości diet
 • zaciągania kredytów bankowych

Dyskusja nad planowanymi pracami w 2019 r., oraz inne wolne wnioski i sprawy.

Zakończenie obrad.

Sołtysi i rady sołeckie wybrane

Na przełomie stycznia i lutego 2019 roku odbywały się zebrania sołeckie, których głównym celem był wybór sołtysów i rad sołeckich. W zależności od miejscowości w zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy Borki Radosław Sałata, Zastępca Wójta Gminy Borki Paweł Komoń, radni z poszczególnych miejscowości, dotychczasowi sołtysi, pracownik ds. obsługi Rady Gminy Wojciech Sikora oraz Mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
1. SOŁECTWO MARUSZEWIEC STARY
Sołtys: Sylwia Bąbol
Rada Sołecka: Robert Bąbol, Urszula Marzec, Grzegorz Bąbol;
2. SOŁECTWO MARUSZEWIEC NOWY
Sołtys: Dorota Badurowicz
Rada Sołecka: Karol Gruba, Renata Wawruch, Małgorzata Pasek, Andrzej Hojka, Zofia Sałata;
3. SOŁECTWO TCHÓRZEW KOLONIA
Sołtys: Kazimierz Michalski
Rada Sołecka: Wojciech Król, Jan Całuch, Krzysztof Kondaszuk, Marian Witek, Mirosław Szabrański, Paweł Karwowski, Zbigniew Ryszkowski;
4. SOŁECTWO TCHÓRZEW WIEŚ
Sołtys: Janina Karwowska
Rada Sołecka: Sławomir Paszkowski, Krystyna Paszkowska, Genowefa Jaszczuk, Elżbieta Zalewska, Dorota Kułak, Tomasz Jańczak, Włodzimierz Karwowski;
5. SOŁECTWO WOLA CHOMEJOWA
Sołtys: Wojciech Cieślak
Rada Sołecka: Leszek Zieliński, Marek Młynarczyk, Leszek Lotek, Krzysztof Sidor, Krzysztof Kot, Mariusz Skwara, Lidia Siudaj;
6. SOŁECTWO SITNO
Sołtys: Magdalena Mitura
Rada Sołecka: Ewa Gurtat, Magdalena Bieniek, Janusz Buhaj, Piotr Gurtat, Andrzej Mitura
7. SOŁECTWO OSOWNO
Sołtys: Ewa Mateusiak
Rada Sołecka: Kazimierz Sałata, Leszek Skowron, Jerzy Boreczek, Stanisław Sokół, Czesław Kokora;
8. SOŁECTWO WOLA OSOWIŃSKA
Sołtys: Alina Kryjak
Rada Sołecka: Waldemar Kozieł, Eugeniusz Łaskawski, Mariusz Kolasik, Elżbieta Czeczko, Karolina Skowron, Elżbieta Bącik, Krystyna Kucio;
9. SOŁECTWO OLSZEWNICA
Sołtys: Elżbieta Kulenty
Rada Sołecka: Roman Kalicki, Mirosław Kulenty, Katarzyna Dziduch, Aneta Fijałek, Krzysztof Bernacki;
10. SOŁECTWO KRASEW
Sołtys: Mariusz Wędroch
Rada Sołecka: Dorota Miłosz, Barbara Robak, Andrzej Sposób, Marek Kuśmierowski, Piotr Kozak, Aneta Latoch, Teodora Piłat, Wojciech Magnuszewski, Katarzyna Kulik;
11. SOŁECTWO NOWINY
Sołtys: Radosław Bącik
Rada Sołecka: Jacek Latkowski, Cezary Ziarek, Robert Grzejdak, Wioleta Ziarek, Rafał Gremplewski;
12. SOŁECTWO PASMUGI
Sołtys: Elżbieta Skarżycka
Rada Sołecka: Jadwiga Mateusiak, Andrzej Trojak, Anna Bajdak, Stanisław Grudzień;
13.SOŁECTWO WRZOSÓW
Sołtys: Adam Król
Rada Sołecka: Sebastian Domański, Łukasz Sposób, Piotr Korólczyk, Zygmunt Niewęgłowski, Marcin Domański, Justyna Kanon;
14.SOŁECTWO BORKI
Sołtys: Tomasz Kwaśny
Rada Sołecka: Piotr Lis, Marcin Czyżak, Andrzej Rogulski, Andrzej Chojnacki, Leszek Stępniak, Krzysztof Stępniak;
15. SOŁECTWO STARA WIEŚ
Sołtys: Joanna Sikora
Rada Sołecka: Jan Bober, Paweł Brodecki, Ewelina Bober, Marcin Morawik, Janusz Listos, Mariusz Mazur.  

Życzymy powodzenia wybranym władzom sołeckim.

Zaproszenie: bezpłatne szkolenie z obsługi komputera

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata zaprasza wszystkie osoby powyżej 25 lat, chcące nauczyć się poruszania w Internecie na bezpłatne szkolenia z tematyki:
Działam w sieciach społecznościowych;
Kultura w sieci;
Moje finanse i transakcje w sieci;
Rodzic w Internecie;
Rolnik w sieci;
Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów.
Nabór jeszcze trwa.
Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Borki;
Ostatnie terminy szkoleń:
piątek 15 lutego w godz. 14:00-20:00,
sobota 16 lutego w godz. 09:00-15:00,
piątek 22 lutego w godz. 14:00-20:00,
sobota 23 lutego w godz. 09:00-15:00.
Jak się zapisać? Kliknij link: https://bit.ly/2Hk4U9V
Można dokonać zapisu także na miejscu.
ℹ️ ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Borki uzyskała dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku „Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż w gminie Borki” w konkursie grantowym w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”.

Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przedstawiamy zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na terenie naszej gminy przekształcenie dotyczy 3 nieruchomości gruntowych: dwóch w Borkach i jednej w Woli Osowińskiej.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku. Następuje ono niezależnie od woli użytkownika wieczystego. Fakt przekształcenia jest jedynie potwierdzany w zaświadczeniu wydawanym przez organ.

Nieruchomości podlegające przekształceniu:
– zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
– zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
(ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Opłaty za przekształcenie
Wysokość opłaty za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
Właściciel może zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Wójtowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia.
W przypadku zbycia nieruchomości przed dokonaniem spłaty opłaty przekształceniowej obowiązek wnoszenia opłaty za kolejne lata obciąża nabywcę nieruchomości, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie.

Zaświadczenie jako dokument potwierdzający fakt przekształcenia
Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, po przeprowadzeniu weryfikacji, wydaje zaświadczenie: z urzędu, w terminie 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 roku (brak opłaty skarbowej), na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku (z chwilą złożenia wniosku należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł).

[Fot.: prawo.gazetaprawna.pl, shutterStock]

 

Ogłoszenie: szkółka wędkarska

Zapraszamy na szkółkę wędkarską adresowaną do dzieci i młodzieży w wieku 8–16 lat.

Cele szkolenia:

1. rozwijanie zainteresowań wędkarskich wśród młodzieży;
2. propagowanie aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu;
3. kształtowanie cierpliwości oraz dbałości o bezpieczne i prawidłowe obchodzenie się z rybami;
4. kształtowanie szacunku do przyrody i zasobów naturalnych;
5. zachęcanie do rozwijania pasji;
6. podnoszenie umiejętności wędkarskich wśród młodych wędkarzy;
7. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
8. wpajanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Osoby zainteresowane szkółką zapraszam na spotkanie organizacyjne 16 lutego 2019 roku (sobota) o godzinie 14:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Borkach, ul. Spółdzielcza 1.

Organizator: Mirosław Szymanek – instruktor do spraw szkolenia dzieci i młodzieży wędkarskiej

Zapisów można dokonywać, dzwoniąc pod nr tel. 500 695 984.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.

Rusza budowa sieci światłowodowej w gminie Borki

Wójt Gminy Borki Radosław Sałata z przyjemnością informuje, że w gminie Borki rusza budowa sieci światłowodowej.

W gminie Borki zostanie wykonanych ponad 1140 przyłączy do sieci.

Działanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem jest połączenie szkół oraz gospodarstw siecią światłowodową oraz zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu.

Wykaz punktów do podłączenia w gminie Borki: Gmina Borki Polska Cyfrowa