Wycieczka do Warszawy

W dniu 18 lipca dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” została zorganizowana wycieczka do Warszawy. Podczas wyjazdu Seniorzy odwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Narodowe. Całość wyjazdu przebiegła w spokojnej i miłej atmosferze, a seniorzy wrócili do domów w świetnych humorach. Wyjazd wywołał wiele pozytywnych emocji, służył wzajemnej integracji oraz pozwolił uczestnikom oderwać się od życia codziennego.

Projekt pn. Aktywny Senior w Gminie Borki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.”