Klub seniora

Gmina Borki realizuje projekt pn. „Aktywny Senior w Gminie Borki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne

Całkowita wartość projektu wynosi 956 112,25 zł z czego 85,00 % stanowi dofinansowanie ze środków europejskich (764 889,80 zł) oraz z budżetu państwa (47 222,45 zł).