Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, dla uczestników Klubu Seniora w Borkach i Klubu Seniora w Starej Wsi, została zorganizowana 10.11.23 r., w ramach projektu pn. Aktywny Senior w Gminie Borki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nr wniosku RPLU.11.02.00-06-0149/20, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.2. Usługi Społeczne i zdrowotne.