Ścieżka wydawania decyzji WZ 

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

Krok po kroku

 1. Pobierz i wypełnij wniosek nie pomijając żadnej z rubryk.
 2. Do wniosku dołącz informacje obejmujące:
  1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 1. upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
 2. [!] Dla inwestycji, które wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy uzyskać w Urzędzie Gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest ostateczna. 
 3. Postępowanie prowadzić będzie Urząd Gminy Borki 
 4. Dokonaj opłaty skarbowej za decyzję i ewentualne pełnomocnictwo. 
 5. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Sekretariacie Urzędu Gminy 
 6. W przypadku gdy Twój wniosek będzie niekompletny, organ wezwie Cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek. 
 7. Organ zawiadomi Ciebie i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o prowadzonym postępowaniu. 
 8. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. 
 9. Decyzja staje się ostateczna, jeżeli żadna ze stron postepowania nie wniosła odwołania bądź upłynął 14-dniowy termin od dnia doręczenia decyzji do wniesienia odwołania. Po potwierdzenie ostateczności decyzji na swoim egzemplarzu należy zgłosić się do urzędu

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu wniosku.
 2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (podmioty prawne) wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku
 3. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 4. Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.

Terminy

 • 21 dni – jeśli decyzja o warunkach zabudowy dotyczy domu jednorodzinnego wolnostojącego na cele mieszkaniowe inwestora, o powierzchni do 70 m2 i maksymalnie 2 kondygnacjach, którego obszar oddziaływania na działce, na której został zaprojektowany (chodzi tutaj o tzw.  dom bez pozwolenia);
 • 90 dni – w przypadku pozostałych rodzajów inwestycji.
 • 65 dni – w przypadku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Trzeba mieć świadomość, że powyższe terminy mogą się wydłużyć. Nie wlicza się do nich bowiem terminów ustawowych przewidzianych na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, a także okresów zawieszenia postępowania. Warto tu pamiętać, że jeśli urząd musi przeprowadzić konsultacje z innymi organami, każdy z nich na zajęcie stanowiska ma 2 tygodnie.

Opłata skarbowa:

 1. 598 zł – za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (zwolniony z opłaty jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek)
 2. 56 zł – za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu
 3. 17 zł – za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Borki:

BS Radzyń Podlaski O/Borki
58 8046 1012 2007 0500 0101 0045 

Tytułem: opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, ul. Plac Potockiego 1.
 2. Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w trybie art. 64 §2 KPA w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.   Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.