Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór świń –nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Szanowni Państwo! ASF, czyli afrykański pomór świń –nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

-nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,

-utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

-stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

-wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

Pomoc z Covid-19 dla rolników którzy nie otrzymali „pomocy suszowej” w 2019 r.

Szanowni Państwo,

Departament Wsparcia Krajowego informuje, że w dniu 12.08.2020 r., w Dzienniku Ustaw  pod poz. 1375, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w § 1 wprowadza w 2020 r. pomoc finansową dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 (§ 13z). Rozporządzenie to stanowi kontynuację wdrażania przepisu §13z ustawionego pierwotnie w opublikowania w dniu 17 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1258 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 13.08.2020 r.

Wprowadzona pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej i będzie przyznawana zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr SA.58105 (2020 / N) z dnia 31.07.2020 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem i decyzją Komisji Europejskiej o pomoc mogą ubiegać się producenci rolni:

   –        których gospodarstwo jest zagrożone utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID–19,

–        którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. nie zostały rozpatrzone,

–        którym nie została przyznana pomoc wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR i zrzekli się prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 13v ust. 1 rozporządzenia (wycofaniu wniosku oczekującego na rozpatrzenie). Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.

–        którzy łącznie z niniejszą pomocą, w ramach przepisów wydanych na podstawie „Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (Komunikat Komisji Europejskiej 2020/C 91 I/01 z dnia 19.03.2020 r. z późn. zm.), otrzymali łączną pomoc z tytułu prowadzenia działalności w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych w kwocie nie większej niż 100 000

Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami §13v ww. rozporządzenia. 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej mogą być składane od dnia dzisiejszego (17.08.2020r.)do właściwych miejscowo kierowników biur powiatowych.

Młodzieżowa Rada Gminy na wycieczce w Lublinie

Dnia 29 lipca Młodzieżowa Rada Gminy wybrała się na wycieczkę do Lublina, pierwszym przystankiem były dwa pokazy: największy w Europie pokaz klocków Lego oraz wystawa zdjęć 3D służąca jako tła do zdjęć. Następnie pojechaliśmy do Parku Trampolin (Jump XL), gdzie odpoczynek spędziliśmy bardzo aktywnie, ale zarazem wesoło. Na końcu pojechaliśmy do obowiązkowego miejsca każdej wycieczki czyli McDonalda, tak najedzeni oraz szczęśliwi wróciliśmy do domu, wszystkim się podobało zarówno młodszym jak i starszym, mamy nadzieje, że kiedyś to powtórzymy w tym samym lub nawet większym gronie.

 

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

Plakat - zachęta do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
– Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019.
– Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019.
– Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019.
– Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
– Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.
Wnioski zgłoszeniowe kandydatów można składać do dn. 4 września 2020 r.Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dn. 22 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020).  
 
Załączniki: