ZMIANY W ZASADACH WYPEŁNIANIA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXI/154/2020 Rady Gminy Borki z 29 października 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XI.57.2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Borki, począwszy od 1. stycznia 2021 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki gospodarcze lub ich części położone na użytkach rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W konsekwencji, w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w części D.2 w poz. 51-53 według stawki 7,24 zł/1m2 należy wykazać wszelkie budynki gospodarcze położone na użytkach rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

Ponadto, informujemy, że 29 października 2020 r. została podjęta Uchwała nr XXXI/153/2020 przez Radę Gminy Borki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Borki na rok 2021.

Z pełną treścią niniejszej uchwały zawierającej aktualne stawki podatku od nieruchomości można się zapoznać pod poniższym linkiem:

https://ugborki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/wysokosc_stawek_podatku.pdf

W związku z powyższym, wszyscy Mieszkańcy posiadający nieruchomości na terenie Gminy są proszeni do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikiem do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1 i ZIN-3, dostępnymi pod poniższymi linkami:

IN-1: https://ugborki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//in1-01-23.pdf

ZIN-1: https://ugborki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//zin1-01-16.pdf

ZIN-3: https://ugborki.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//zin3-01-11.pdf

***

Jednocześnie w celu zapewnienia Państwu rzetelnych informacji na temat zakresu informacji, które powinny zostać uwzględnione w składanych informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1), poniżej prezentujemy wyjaśnienia na temat najczęściej pojawiających się wątpliwości podatników podatku od nieruchomości.

Jeżeli którykolwiek z poniższych przykładów znajduje zastosowanie w Państwa przypadku, prosimy o złożenie skorygowanych informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za właściwe lata.

Przypominamy, że brak złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) w razie zaistnienia takiej konieczności oraz brak zgodnego z rzeczywistością wykazania wszystkich gruntów oraz obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości stanowi naruszenie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego i może wiązać się z koniecznością zapłaty podatku z odsetkami oraz grzywną.

***

  1. ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI LUB ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI

Jeżeli podatnik podatku od nieruchomości dokona rozbudowy będącego jego własnością budynku gospodarczego w trakcie 2021 r. w wyniku, którego dojdzie do zwiększenia powierzchni użytkowej tego budynku, to nowa, zwiększona powierzchnia użytkowa tego budynku powinna zostać wykazana do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za 2022 r. (art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Przykład 1 – Rozbudowa istniejącego budynku

Podatnik rozbudował będący jego własnością budynek gospodarczy w lutym 2021 r. Przed rozbudową budynek miał 100 m2 powierzchni użytkowej. Po rozbudowie budynek gospodarczy ma 150 m2 powierzchni użytkowej.

W informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1):

  • za 2021 r. – podatnik powinien wykazać do opodatkowania ten budynek podając jako jego powierzchnię użytkową 100 m2;
  • za 2022 r. – podatnik powinien wykazać do opodatkowania ten budynek podając jako jego powierzchnię użytkową 150 m2.

 

Jeżeli podatnik podatku od nieruchomości nabył w trakcie 2021 r. grunt w wyniku, którego zwiększyła się powierzchnia będących jego własnością gruntów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, to zwiększona powierzchnia gruntów powinna zostać wykazana do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w korekcie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za 2021 r., począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie (art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Przykład 2 – Nabycie nowego gruntu

Podatnik nabył w lutym 2021 r. 10.000 m2 gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Przed nabyciem tych gruntów podatnik był właścicielem 20.000 m2 gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Podatnik powinien w marcu 2021 r. dokonać korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za 2021 r. i wykazać w niej do opodatkowania grunty o powierzchni 30.000 m2, wskazując w poz. 5 „Okres, od którego informacja obowiązuje”: 03.2021 r.

***

  1. ODDANIE PRZEZ PODATNIKA GRUNTU, BUDYNKU, BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI W DZIERŻAWĘ PRZEDSIĘBIORCY (SPÓŁCE LUB OSOBIE FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)

 

Jeżeli podatnik podatku od nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy/najmu lub na innej podstawie oddaje stanowiący jego własność grunt, budynek (lub jego część) lub budowlę (lub jej część), to ten grunt, budynek lub budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na następujących zasadach:

  • grunt oddany w dzierżawę przedsiębiorcy – należy opodatkować podatkiem od nieruchomości jako „związany z prowadzeniem działalności gospodarczej” według stawki 0,65 zł/m2, niezależnie od tego czy jest to grunt rolny, leśny czy inny;
  • budynek (lub jego część) oddany w dzierżawę przedsiębiorcy – należy opodatkować podatkiem od nieruchomości jako „związany z prowadzeniem działalności gospodarczej” według stawki 17,14 zł/m2;
  • budowle (lub jej część) oddaną w dzierżawę przedsiębiorcy – należy opodatkować w wysokości 2% jej wartości.

 

Podatnikiem podatku od nieruchomości w opisanych wyżej sytuacjach pozostaje właściciel gruntu, budynku czy budowli i to on jest zobowiązany do wykazania i opłacenia na rzecz Gminy podatku od nieruchomości według ww. stawek (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Właściciel może uzyskać zwrot podatku od nieruchomości zapłaconego do Gminy na ww. zasadach od przedsiębiorcy, który dzierżawi grunt, budynek czy budowlę.

Przykład 3 – Oddanie w dzierżawę gruntu rolnego pod prowadzenie kopali żwiru

Właściciel w lutym 2021 r. wydzierżawił 10.000 m2 swoich gruntów rolnych przedsiębiorcy pod prowadzenie na tych gruntach kopalni żwiru.

Właściciel gruntu powinien w marcu 2021 r. dokonać korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za 2021 r. i wykazać w niej do opodatkowania grunty o powierzchni 10.000 m2 według stawki 0,65 zł/m2 wskazując w poz. 5 „Okres, od którego informacja obowiązuje”: 03.2021 r.

Właściciel może uzyskać zwrot podatku od nieruchomości zapłaconego do Gminy na ww. zasadach od przedsiębiorcy, który dzierżawi od niego grunt.

Przykład 4 – Oddanie w dzierżawę parteru budynku mieszkalnego pod prowadzenie zakładu fryzjerskiego

Właściciel w marcu 2021 r. wynajął parter swojego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50 m2 przedsiębiorcy pod prowadzenie zakładu fryzjerskiego

Właściciel budynku powinien w kwietniu 2021 r. dokonać korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za 2021 r. i wykazać w niej do opodatkowania część budynku o powierzchni użytkowej 50 m2 według stawki 17,14 zł/m2 wskazując w poz. 5 „Okres, od którego informacja obowiązuje”: 04.2021 r.

Właściciel może uzyskać zwrot podatku od nieruchomości zapłaconego do Gminy na ww. zasadach od przedsiębiorcy, który najmuje od niego parter jego budynku mieszkalnego.

Przykład 5 – Oddanie w dzierżawę tablicy reklamowej

Właściciel gruntu położonego przy ruchliwej drodze krajowej postawił na swojej posesji tablicę reklamową. Wartość tablicy to 1.000 zł. W kwietniu 2021 r. właściciel wydzierżawił  tablicę reklamową firmie prowadzącej pobliską restaurację, aby umieścić na niej reklamę tej restauracji.

Właściciel gruntu powinien w maju 2021 r. dokonać korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za 2021 r. i wykazać w niej do opodatkowania tablicę reklamową jako budowlę podlegająca opodatkowaniu według stawki 2% jej wartości i w poz. 5 „Okres, od którego informacja obowiązuje”: 05.2021 r.

Właściciel może uzyskać zwrot podatku od nieruchomości zapłaconego do Gminy na ww. zasadach od przedsiębiorcy, który dzierżawi od niego tablicę reklamową.

 

  • UDOSTĘPNIENIE GRUNTU POD BANNER REKLAMOWY PRZEDSIĘBIORCY

 

Jeżeli właściciel udostępnia swój grunt przedsiębiorcy, aby ten postawił na nim banner reklamowy, to ten banner reklamowy podlega opodatkowaniu jako budowla według stawki wynoszącej 2% jego wartości.

Podatnikiem podatku od nieruchomości w tej sytuacji jest właściciel gruntu, na którym został posadowiony banner reklamowy i to on jest zobowiązany do wykazania i opłacenia na rzecz Gminy podatku od nieruchomości według ww. stawek (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Przykład 6 – Udostępnienie gruntu pod banner reklamowy przedsiębiorcy

Właściciel gruntu w lutym 2021 r. udostępnił 4 m2 gruntu (na podstawie umowy dzierżawy lub umowy podobnej) w celu posadowienia na nim przez dyskont spożywczy bannera reklamowego. Banner reklamowy został zamontowany na zlecenie dyskontu spożywczego. Wartość bannera reklamowego to 25.000 zł.

Właściciel gruntu powinien w marcu 2021 r. dokonać korekty informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1) za 2021 r. i wykazać w niej do opodatkowania banner reklamowy jako budowlę podlegająca opodatkowaniu według stawki 2% jej wartości oraz 4 m2 gruntu według stawki 0,65 zł/m2 i w poz. 5 „Okres, od którego informacja obowiązuje”: 03.2021 r.

Właściciel może uzyskać zwrot podatku od nieruchomości zapłaconego do Gminy na ww. zasadach od przedsiębiorcy, który postawił banner reklamowy.

***

Instrukcja do wypełnienia Formularza IN-1-https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w związku z wypełnianiem informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1), prosimy o kontakt z Wydziałem Podatków pod nr tel. 81 478 54 20