Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu rozszerzenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borki o obszary dawnych stawów hodowlanych oraz ulicy Chmielnej.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanego przeznaczenia terenów w miejscowości Borki oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 14 grudnia 2021 r. do dnia 3 lutego 2022 r. w formie pisemnej oraz spotkania otwartego.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy www.gminaborki.pl oraz BIP https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Ankietę w sprawie projektu rozszerzenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borki o obszary dawnych stawów hodowlanych i ulicy Chmielnej należy składać w formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Borki adres: ul. Wojska Polskiego 41 oraz elektronicznie za pomocą portalu www.konsultacje.gminaborki.pl do dnia 4 stycznia 2022 r.

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Ankieta