Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przedstawiamy zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na terenie naszej gminy przekształcenie dotyczy 3 nieruchomości gruntowych: dwóch w Borkach i jednej w Woli Osowińskiej.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku. Następuje ono niezależnie od woli użytkownika wieczystego. Fakt przekształcenia jest jedynie potwierdzany w zaświadczeniu wydawanym przez organ.

Nieruchomości podlegające przekształceniu:
– zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
– zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
(ewentualnie na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych).

Opłaty za przekształcenie
Wysokość opłaty za przekształcenie wnoszona będzie przez okres 20 lat w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
Właściciel może zadeklarować chęć jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Wójtowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia.
W przypadku zbycia nieruchomości przed dokonaniem spłaty opłaty przekształceniowej obowiązek wnoszenia opłaty za kolejne lata obciąża nabywcę nieruchomości, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło zbycie.

Zaświadczenie jako dokument potwierdzający fakt przekształcenia
Organ, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, po przeprowadzeniu weryfikacji, wydaje zaświadczenie: z urzędu, w terminie 12 miesięcy od 1 stycznia 2019 roku (brak opłaty skarbowej), na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, w terminie 4 miesięcy od daty złożenia wniosku (z chwilą złożenia wniosku należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł).