ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W BORKACH

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Borkach serdecznie zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 15.02.2016 r. tj. poniedziałek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych gości.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.

 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

 5. Uzupełnienie sprawozdań i omówienie zmian w GSW – Przewodniczący.

 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.

 8. Przerwa

 9. Przedstawienie zmian w Statucie GSW

 10. Dyskusja nad zmianami w statucie.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– wysokości składki członkowskiej , a tym samym budżetu na 2016 r.

– cennika robót akordowych

– wysokości diet

– zaciągania kredytów bankowych

13. Dyskusja nad planowanymi pracami w 2016 r. , oraz inne wolne wnioski i sprawy.

14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu GSW w Borkach

Adam Król