Zaproszenie na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej w Borkach

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Borkach serdecznie zaprasza na obrady Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. tj. wtorek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 5. Uzupełnienie i omówienie sprawozdań GSW – Przewodniczący.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wysokości składki członkowskiej , a tym samym budżetu na 2019 r.
 • cennika robót akordowych
 • wysokości diet
 • zaciągania kredytów bankowych

Dyskusja nad planowanymi pracami w 2019 r., oraz inne wolne wnioski i sprawy.

Zakończenie obrad.