Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Borkach wydaje odpisy aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) oraz zaświadczenia w następujących terminach:

  1. W dniu złożenia wniosku, jeśli akt stanu cywilnego znajduje się w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego.
  2. W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli akt stanu cywilnego, który został sporządzony przez Kierownika USC w Borkach i wymaga przeniesienia do elektronicznego rejestru stanu cywilnego.
  3. W ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeśli akt stanu cywilnego został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego poza Borkami i nie znajduje się w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego

Z wnioskiem o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun. Wypełniając formularz wnioskodawca wskazuje, jaki rodzaj odpisu ma zostać przygotowany (skrócony, zupełny), sposób jego doręczenia, jak i formę sporządzenia odpisu (papierowa lub elektroniczna). Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na jego skrzynkę na platformie ePUAP.

Podania w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego  przyjmowane są:
– w siedzibie USC: ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki
– za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji – ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki

– za pośrednictwem platformy ePUAP

Opłatę skarbową proszę wpłacać na rachunek  Urzędu Gminy Borki, BS Radzyń Podlaski O/Borki Nr konta 58 8046 1012 2007 0500 0101 0045.  

*Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU (odpis skrócony – 22 zł, odpis zupełny – 33 zł).

*Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa oraz oświaty pozaszkolnej, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), dokumentu tożsamości np. paszportu.

 Podstawa prawna: art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1681, 2770..).

Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego przez Internet, za pośrednictwem platformy ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego w Borkach  informuje, iż obywatel ma możliwość załatwienia sprawy bez wychodzenia z domu za pomocą  internetu, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć poprzez platformę  ePUAP.


ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Jednak, chcąc złożyć wniosek używając elektronicznej skrzynki podawczej, trzeba mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Informacje, jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronach: https://epuap.gov.pl

(zakładka katalog spraw)

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

Odpisy podlegają opłacie skarbowej  (np. w sprawach spadkowych czy dla towarzystw ubezpieczeniowych) w załączeniu przesyłanego wniosku za pośrednictwem  elektronicznej skrzynki podawczej należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

– odpis skrócony aktu stanu cywilnego -22zł

– odpis zupełny 33 zł.