Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zada publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na rok 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Borki w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Borki z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Borki w zakresie turystyki i krajoznawstwa na rok 2018

Wzór oferty
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych