Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2021

 

ZARZĄDZENIE NR 162 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 27 września 2021 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Borki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 162- Formularz konsultacyjny wersja edytowalna

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniach 28.12.2020- 20.01.2021 roku w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja ich czasu wolnego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniach 28.12.2020- 20.01.2021 roku w zakresie: turystyki i krajoznawstwa

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniach 28.12.2020- 20.01.2021 roku w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniach 28.12.2020- 20.01.2021 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Borki z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizację pozarządowe ub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniach 28.12.2020- 20.01.2021 roku w zakresie: ochrona i promocja zdrowia

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

Ochrona i promocja zdrowia na 2021 rok

 

Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w zakresie:

1.  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej na rok 2021
Zarządzenie nr 248
Wzór oferty

2. ochrony i promocji zdrowia na rok 2021
Zarządzenie nr 249
Wzór oferty

3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych gminy na rok 2021
Zarządzenie nr 250
Wzór oferty

4. wypoczynku dzieci i młodzieży oraz organizacja ich czasu wolnego na rok 2021
– Zarządzenie nr 251
Wzór oferty

5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie nr 252
Wzór oferty

6.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2021
– Zarządzenie nr 253
Wzór oferty

7. turystyki i krajoznawstwa na rok 2021
– Zarządzenie nr 254
Wzór oferty

8. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie sfery zadań publicznych przewidzianych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– Zarządzenie nr 255
Wzór oferty

Oferty należy składać do 20 stycznia 2021 roku do godz. 17:00

 

Ogłoszenie!

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH
PRZEZ GMINĘ BORKI W ROKU 2021

Treść ogłoszenia:
1.  Ogłoszenie o naborze;
2. Formularz zgłoszeniowy;