Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

Konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego w zakresie:

1.  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
– Zarządzenie nr 5;
– Wzór oferty;

2.  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
– Zarządzenie nr 6;
– Wzór oferty;

3. turystyki i krajoznawstwa:
– Zarządzenie nr 7;
– Wzór oferty;

Oferty należy składać do 06 lutego 2020 roku do godz. 17:00.
Uwaga: w tegorocznym konkursie obwiązują nowe wzory ofert.

Ogłoszenie!

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPIERANYCH
PRZEZ GMINĘ BORKI W ROKU 2020

Treść ogłoszenia:
1.  Ogłoszenie o naborze;
2. Formularz zgłoszeniowy;