USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WFOŚIGW 2014

Gmina Borki informuje, że realizacja zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 164/2014/D/OZ zawartej w dniu 15.05.2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część III – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.