Rejestracja zgonu. Sporządzenie aktu zgonu

 1. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:
  • Protokół zgłoszenia zgonu. Akt zgonu. Odpis aktu zgonu.
  • Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego, na terenie działania, którego miał miejsce fakt zgonu.
  • Do zgłoszenia zgonu są obowiązani małżonek lub dzieci zmarłego, a w dalszej kolejności najbliżsi krewni lub powinowaci.
  • Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu. Zgłoszenie zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający zgon i kierownik urzędu stanu cywilnego.
  • Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wydanej przez lekarza oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
  • Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu, a jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
  • Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
  • Przy zgłoszeniu zgonu następuje wymeldowanie osoby zmarłej.
  • Uwaga 1: rejestr stanu cywilnego prowadzony jest w centralnym systemie teleinformatycznym; w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia z przyczyn technicznych, niezależnych od USC w Borkach.
 2. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
  • Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
  • Dowód osobisty osoby zmarłej.
  • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon (dowód osobisty lub paszport).
 3. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
  • Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu wydawane po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.
 4. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
  • Telefonicznie, numery telefonów:
   • 81 85 74 225
   • 81 85 74 208
 5. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
  • Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby uprawnionej do zgłoszenia zgonu.
 6. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
  • Sprawa załatwiana jest niezwłocznie. Odpis skrócony aktu zgonu wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu.
 7. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
  • Niezwłocznie.
 8. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Borkach: Ewa Mateusiak