Słońce Naszym Wsparciem – Solary w Gminie Borki


W ramach projektu Słońce naszym wsparciem – solary w gminie Borki w 2018 roku w 367 gospodarstwach domowych zostały zainstalowane solary. 

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK AWARII, PROSIMY DOKONYWAĆ BEZPOŚREDNICH ZGŁOSZEŃ PRZEZ ST

RONĘ INTERNETOWĄ (za pomocą formularza):

Zgłoś awarię

 

Projekt „Słońce naszym wsparciem – solary w Gminie Borki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt  jest zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego, w powiecie radzyńskim, w gminie Borki. Teren projektu obejmuje 13 miejscowości w Gminie Borki.  Zakres projektu zakłada instalację 367 szt. zestawów kolektorów słonecznych do przygotowania C.W.U. o łącznej mocy 1,39MW, w tym: 184 instalacje o mocy 3kW, 170 instalacji o mocy 4,5kW i 13 instalacji o mocy 6kW. Wszystkie instalacje posadowione na ścianach i dachach budynków prywatnych, za wyjątkiem 2 instalacji o mocy 4,5kW każda (1 zlokalizowana na budynku użyteczności publicznej i 1 na budynku gospodarczym – produkcja na potrzeby gospodarstw domowych). Projekt przewiduje również zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. Łączna liczba mieszkańców Gminy Borki korzystających (GRUPA DOCELOWA) z efektów realizacji projektu wyniesie ok.1300 w 367 obiektach. Instalacje, będące przez cały okres trwałości (5lat) własnością Gminy Borki, będą usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gmina Borki podpisała umowy użyczenia.

GŁÓWNYM CELEM projektu jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Borki.

Cele szczegółowe:
1: upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie gminy [367 szt. o łącznej mocy 1,39MW w 2019r.,produkcja 1056,64MWht w 2020r.].;
2: redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejsz. emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych [523,08 t. ekwiwalentu CO2 / rok od 2020r.].
3. zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE [367 instalacji od 2019r.].

Teren gm. Borki objęty jest “Programem ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”. Zgodnie z nim na terenie gminy Borki nie stwierdzono przekroczeń.