ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Elektronicznie podpisany przez: Robert Gmitruczuk; LUW w Lublinie dnia 21 kwietnia 2021 r. ROZPORZĄDZENIE NR 8 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia I l marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem ognisk choroby — wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie województwa lubelskiego zarządza się, co następuje: 1. Zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2. Zakaz, O którym mowa w SI, do momentu jego odwołania, obowiązuje wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego. 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. wz. Wojewody Lubelskiego Robert Gmitruczuk Wicewojewoda