Rolnictwo i środowisko

Pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych

Pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych

 

 

Informacja ARiMR dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020:

ARiMR_Modernizacja gospodarstw rolnych

 

UWAGA ROLNICY:
na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Ekologia i ochrona środowiska.
Urządzenia chłodnicze i ppoż. do rejestru!
Mamy nowe przepisy dotyczące kontrolowania emisji substancji zubażających warstwę ozonową. A takie są m.in. w chłodniach, systemach klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych. Urządzenia, które zawierają co najmniej 3 kg takich substancji, muszą trafić do specjalnego rejestru. Należy je zgłosić do Instytutu Chemii w Warszawie najpóźniej do 14 marca br.
Wszystko za sprawą ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a także rozporządzeń, które weszły w życie w połowie stycznia br. Na mocy jednego z nich minister środowiska powołuje Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Wymienieni w jego nazwie operatorzy to w praktyce właściciele urządzeń chłodniczych lub systemów ochrony ppoż. czy też osoby zarządzające obiektami, w których się one znajdują. Pod nowe przepisy podlegają więc zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i małe zakłady, m.in. przetwórstwa spożywczego, sadownicy przechowujący owoce w komorach chłodniczych, producenci wykorzystujący czynniki spieniające do produkcji pianek czy środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej.

Rejestracji podlegają urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła i rozdzielnice wysokiego napięcia oraz systemy przeciwpożarowe, które zawierają co najmniej 3 kg czynnika chłodniczego w chłodnictwie i klimatyzacji lub fluorowanych gazów cieplarnianych.
UWAGA!
NIE TRZEBA rejestrować w CRO:
– domowych lodówek i zamrażarek oraz wszelkich gaśnic,
– jakichkolwiek urządzeń lub systemów zamontowanych w środkach transportu.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy operator ma dla każdego urządzenia założyć specjalną kartę, w której określa się m.in. rodzaj i ilość czynnika, a następnie dokonać jej rejestracji. Karty należy sporządzić najdalej do 14 marca. Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia – od 600 do 3 tys. zł. Wysokość kary zależy m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków.
Centralny Rejestr Operatorów dostępny jest na stronie → Instytutu Chemii Przemysłowej. Tam zainteresowani znajdą wszystkie informacje.

 

Rolnictwo

Gmina Borki jest gminą typowo rolniczą, na której działalność rolniczą prowadzi przeszło 1073 gospodarstw indywidualnych. Powierzchnia gminy to 11 183 ha ogółem z tego:

–         użytki rolne stanowią 83,5 %,

–         lasy 14,5 %,

–         pozostałe grunty 2 %.

 

W produkcji rolnej gmina Borki odnotowuje znaczące wyniki zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Obsada zwierząt to:

–         bydło 4570 szt. – 54,6 szt./na 100 ha UR przy wskaźniku woj. 46,4 szt. w tym krowy 2240 szt. – 26,8 szt./ na 100 ha UR,

–         trzoda chlewna 16400 szt. – 196,8 szt./na 100 ha UR przy wskaźniku woj. 121,6 szt. w tym maciory 1628 szt. – 19.5 szt./na 100 ha UR.

W produkcji zwierzęcej znaczne efekty uzyskuje gmina w produkcji mleka w ścisłym powiązaniu ze Spółdzielczą Mleczarnią „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim gdzie systematycznie przybywa gospodarstw specjalistycznych z bezpośrednim odbiorem mleka. Podyktowane to jest naturalnymi warunkami, gdyż na terenie gminy jest około 1755 ha trwałych łąk i pastwisk zlokalizowanych w dolinach rzek Tyśmienica, Bystrzyca Mała i Duża.

Ponadto od 2001 roku na terenie gminy powstały gospodarstwa hodowlane w trzodzie chlewnej w rasie zachowawczej – puławskiej.

W produkcji roślinnej przeważającą część stanowią podstawowe uprawy zbóż stanowiące przeszło 5 600 ha a także upraw ziemniaka jadalnego na powierzchni około 700 ha osiągając przy tym wskaźniki:

–     zbóż 28 dt. z ha,

–         ziemniaki 250 dt. z ha,

–         siana 85 dt. z ha.

Produkcja rolna na terenie gminy Borki jest podstawową dziedziną dającą utrzymanie mieszkańcom gminy. Ponadto pomimo aktualnych problemów w rolnictwie zainteresowanie produkcją jest nadal znaczne o czym świadczą podane powyżej wskaźniki jak również fakt stałego wzrostu co do średniego gospodarstwa, które obecnie wynosi około 8,20 ha a jeszcze 5 lat temu wynosiło około 5,70 ha. Struktura powierzchni gospodarstw gminy w odniesieniu do całego kraju przedstawia się następująco:

Powierzchnia (ha) G      Gmina Borki (%) Państwo (%)
1-2 11,5 23,8
2-5 38,0 32,6
5-10 34,7 23,8
10-15 9,9 9,9
pow. 15 3,0 9,9

Prognoza na najbliższe lata dla gminy Borki w zakresie rolnictwa to dalszy rozwój produkcji rolnej, żywca wieprzowego i mleka z jednoczesnym stwarzaniem warunków do turystyki i agroturystyki.

Najważniejszym problemem gminy to brak miejsc pracy i wzrastające bezrobocie. Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (33,4%) oraz od 18 – 24 lat (27,3%). Najmniej jest osób starszych od 55 do 64 lat – 9%. Na koniec września 2013 roku w powiecie radzyńskim 1012 osób (26%) pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy.