Realizacja projektu Wesołe Przedszkolaki w Gminie Borki

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; działanie 12.1 Edukacja przedszkolna
Okres realizacji projektu: 2019-08-01–2020-07-31
Całkowity koszt projektu: 965 609,85 zł
Kwota dofinansowania: 820 318,37 zł

Zadania:
1. utworzenie i funkcjonowanie Przedszkola dla 28 dzieci 3-4 letnich przy Zespole Placówek Oświatowych w Borkach (VIII.2019 – VII.2020),
2. organizacja zajęć dodatkowych dla 51 dzieci 3-4 letnich w Przedszkolu przy Zespole Placówek Oświatowych w Borkach (IX.2019 –VII.2020),
3. utworzenie i funkcjonowanie nowej grupy przedszkolnej dla 12 dzieci 3-4 letnich w Przedszkolu przy Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej (VIII.2019 – VII.2020),
4. organizacja zajęć dodatkowych dla 29 dzieci 3-4 letnich w Przedszkolu przy Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej (IX.2019 – VII.2020).

Główny cel projektu:
zwiększony poziom upowszechnienia usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 12 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej oraz 28 miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Borkach dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych o dodatkowe zajęcia dla łącznie 80 dzieci.

Rodzaje zajęć dodatkowych
– zajęcia logopedyczne,
– zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
– zajęcia umuzykalniająco rytmiczne,
– zajęcia językowe.

Rekrutacja
Rekrutacja do nowej grupy przedszkolnej w Woli Osowińskiej i nowych grup w przedszkolu w Borkach jest prowadzona w sposób otwarty na podstawie deklaracji do pobrania w tym pliku:  Formularz zgłoszeniowy oraz bezpośrednio u dyrektorów ZPO w Borkach i Woli Osowińskiej.

Prosimy o jej wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, pok. 8 (Małgorzata Warpas) lub bezpośrednio u dyrektorów szkół.

Załączniki:
1. Regulamin Rekrutacji;
2. Załącznik 1 do regulaminu;
3. Załącznik 2 do regulaminu;
4. Załącznik nr 3 do regulaminu;
5. Oświadczenie o sytuacji zawodowej;
6. Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego samotnie wychowującego;