Realizacja projektu Nowa odsłona gminy Borki – rewitalizacja

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ,

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna; działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.
Okres realizacji projektu: od: 2018-08-01 do: 2020-11-27
Całkowity koszt projektu: 5 222 626,60 zł
Wydatki kwalifikowalne: 4 203 002,93 zł
Kwota dofinansowania: 3 992 852,76 zł

Zakres zadania:

Przedmiot projektu rewitalizacji zdegradowanych terenów gminy Borki. Zakres:
 – Budowa ośrodka sportowego przy rz. Bystrzyca wraz z oświetleniem zewnętrznym lampami LED z panelami fotowoltaicznymi,
 – Modernizacja świetlicy w m. Wrzosów,
– Utworzenie terenu relaksu i widowisk przestrzennych przy budynku byłej plebanii w m. Borki wraz z oświetleniem zewnętrznym lampami LED z panelami fotowoltaicznymi,
 – Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowego w m. Wola Osowińska,
 – Zakup wyposażenia.

 W ramach kosztów niekwalifikowalnych przebudowane zostaną odcinki drogowe, co ułatwi dostęp do obiektów poddanych rewitalizacji. Realizacja projektu przyczyni się do zatrzymania procesu marginalizacji rewitalizowanych obszarów gminy Borki oraz wzrostu ich znaczenia w regionie. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji zamieszkują sołectwa Wola Osowińska, Borki, Wrzosów, w tym szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak również mieszkańcy gminy korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury i potencjalni turyści, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, działający na terenie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące:
a) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/ turystycznej będącej przedmiotem projektu – 1.200 osób,
b) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 4 szt.
c) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 10,73 ha.
d) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – 1
e) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 2 EPC

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Borki. Inwestycja jest tożsama z celem określonym w działaniu 13.4 tj. rozwój infrastruktury obszarów zdegradowanych obszarów wiejskich przyczyniający się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów. Cele szczegółowe: Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i estetyki przestrzeni publicznych (powstrzymanie procesu degradacji) przyczyniająca się do poprawy jakości korzystania z przestrzeni publicznej, wzrostu atrakcyjności obszaru oraz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego; Stworzenie warunków infrastrukturalnych do realizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, co wpłynie na poprawę dostępności i jakości świadczenia usług społecznych, kulturalnych, turystycznych na rzecz lok. społeczności; Likwidacja izolacji obszarów problemowych – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszary rewitalizacji, przyczyniająca się do ograniczenia zjawiska bezrobocia i ubóstwa, wykluczenia społecznego i wpływająca na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych; stworzenie miejsc aktywności społ., co wpłynie na wzrost integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji i wzmocnienie tożsamości lokalnej.