Gmina przekazała tablety na rzecz szkół

W piątek 17 maja w Urzędzie Gminy Borki Wójt Gminy Borki Radosław Sałata przekazał 24 tablety na rzecz szkół podstawowych w Krasewie, Tchórzewie-Kolonii oraz Woli Chomejowej. 

Tablety zostały zakupione w ramach realizacji mikroprojektu “Cyfryzacja bez barier – podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia” w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
Gmina Borki realizowała mikroprojekt w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 marca 2019 roku.