Przebudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Borki

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ,

Oś priorytetowa: 06 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów; działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa.

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-13 do: 2020-12-31
Całkowity koszt projektu: 3 205 163,37 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 604 823,89 zł
Kwota dofinansowania: 2 214 100,27 zł

Zakres zadania:

Projekt obejmuje realizację zadań związanych z prawidłowym i bezawaryjnym dostarczaniem wody mieszkańcom Gminy Borki podłączonym do sieci wodociągowej. Inwestycja obejmuje zadania związane z przebudową, rozbudową i budową sieci wodociągowej. Przebudowa: na odcinku ok. 2,3684 km w miejscowości Borki – Sitno (wymiana awaryjnych rur PCV O 160 na rury PE O 160), na odcinku ok. 0,725 km w miejscowości Krasew Kolonia (wymiana rur O 90 PCV na rury PE O 160),na odcinku ok. 0,725 km w msc. Krasew Kolonia k.Wieży (z rur PE O 110). Budowa sieci w msc. Wola Chomejowa (budowa nitki wodociągu ok. 0,3495 km. z rury PE O 110). Budowa spinek: na odcinku ok. 2,9005 km w msc. Sitno- Olszewnica (z rur PE O 160), na odcinku 0,3419 km w msc. Maruszewiec – Tchórzew (z rur PE O 110), na odcinku ok. 2,8836 km w msc. Nowiny – Wola Osowińska (z rur PE O 160). Ponadto inwestycja dotyczy wymiany wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem (1100 szt.), zakup programu / systemu który umożliwiałby przesyłanie danych odczytanych z wodomierzy do systemu komputerowego Gminy (np. w celu automatycznego wystawienia faktury), uruchomienie serwisu internetowego służącego odbiorcom (sprawdzanie stanów liczników i historii opłat oraz zużycia, zgłaszanie awarii, zgłaszanie problemów technicznych, ocena jakości usług).

W wyniku zaplanowanych prac nastąpi usprawnienie systemu wodociągowego na terenie całej gminy wiejskiej Borki. Bezpośrednio z efektów skorzystają mieszkańcy Gminy podłączeni do sieci wodociągowej (5 640 osób wg. danych GUS). Efekty realizacji inwestycji odczują również pracownicy Gminy- pracownicy zakładu wodociągowego odczytujący stan liczników oraz naliczający opłaty za wodę (dzięki automatyzacji procesów z tym związanych). Rezultaty projektu: przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę -1586 osób. Inwestycja: wymiana liczników znajduje się na obszarze Natura 2000″ i „Dolina Tyśmienicy”, przebudowa w odległości 2,8 km od Natury 2000, poza obszarami objętymi ochroną konserwatora zabytków.

Celem głównym projektu jest:

Celem projektu jest poprawa jakości systemu wodociągowego na terenie Gminy Borki. Cel zostanie osiągnięty dzięki poprawie stanu technicznego sieci wodociągowej z obszaru gminy, dzięki czemu wyeliminowane zostaną spadki ciśnienia w sieci lub brak wody głównie w końcowych odcinkach sieci. W szczególności zapewni to budowa “spinek” (odcinków sieci) łączących nitki wodociągu pomiędzy msc. Sitno i Olszewnica, pomiędzy msc. Maruszewiec i Tchórzew, pomiędzy msc. Nowiny – Wola Osowińska oraz pomiędzy dwoma nitkami w msc. Krasew Kolonia. Pozwoli to ustabilizowanie układu ciśnienia w sieciach oraz zapewnienie ciągłości dostaw poprzez stworzenie dwustronnego zasilania z dwóch oddzielnych ujęć. Dzięki budowie spinek nastąpi poprawa jakości dostarczanej wody dla mieszkańców msc.: Sitno, Olszewnica, Maruszewiec, Tchórzew, Nowiny, Wola Osowińska, Krasew Kol. (1586 osób). Dzięki temu nastąpi dostosowanie świadczonych usług do wymagań prawnych z tym związanych określonych w Ustawie z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 5.1 dot. jakości i ciągłości dostaw wody). Projekt realizowany będzie na terenie gminy wiejskiej, która niemal w całości zapewnia dostęp swoim mieszkańcom do sieci wodociągowej (poziom zwodociągowania wynosi 93,3%). Z uwagi jednak na częściowo wyeksploatowaną infrastrukturę, nieodpowiednie przekroje rur, które ułożone są pod nieodpowiednim kątem i na nieodpowiednim poziomie, również użycie starej technologii pojawiają się liczne awarie, czy problem z utrzymaniem stałego ciśnienia w sieci. Dzięki realizacji projektu problem ten zostanie wyeliminowany a cel związany z podwyższeniem jakości świadczonych usług osiągnięty. Dzięki nowoczesnym licznikom wody, proces odczytywania zużycia oraz naliczania opłat za usługi będzie znacznie uproszczony. Dzięki wprowadzeniu rozwiązań ICT nastąpi wzrost umiejętności i kompetencji informatycznych osób zajmujących się zarówno odczytywaniem stanu licznika jak i naliczaniem opłat.