Projekt „Eko Energia w Gminie Borki”

 

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0114/19

Tytuł projektu: „Eko Energia w Gminie Borki”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Borki

Beneficjent, Gmina Borki informuje, że w ramach projektu zainstalowano 92 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,0 kW; 72 szt. instalacji o mocy 4,2 kW – łącznie 164 instalacji na budynkach osób prywatnych oraz 11 szt. instalacji na budynkach użyteczności publicznej.

Dotychczasowe konwencjonalne źródła energii elektrycznej i cieplnej zostaną zastąpione darmową energią słoneczną. Realizacja celów szczegółowych wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Grupą docelową są mieszkańcy gminy Borki (użytkownicy prywatni), którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu poprzez złożenie ankiety i deklaracji, podpisanie umowy użyczenia oraz wpłatę wkładu własnego.