Pracownicy szkolą się!

W Wiejskim Domu Kultury w Sitnie 23 października 2015 r. odbyło się szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek podległych. Osobą prowadzącą był Pan Waldemar Blicharz – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Podlaski. Taka forma kształcenia odbywa się corocznie na podstawie opracowywanego Planu szkolenia obronnego na dany rok kalendarzowy zgodnie z Ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz podobnych aktów prawnych.
Celem szkolenia obronnego jest kontynuacja procesu przygotowania kierowniczej kadry Urzędu Gminy Borki, zespołów zadaniowych i osób funkcyjnych obsady stanowisk kierowania do działania w sytuacji uruchomienia zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania gminy Borki oraz zgrywanie wybranych elementów systemu bezpieczeństwa na terenie gminy Borki, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu kierowania obronnością, w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
Tematyką szkolenia były: zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, funkcjonowanie Wójta Gminy Borki na stanowisku kierowania oraz organizacja ochrony SK, realizacja zadań obronnych na poziomie samorządu – uregulowania prawne, planowanie obronne – struktura i redagowanie planu operacyjnego oraz kart realizacji zadań operacyjnych przez organy administracji samorządowej, aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące organizacji i ochrony informacji niejawnych, reklamowanie od czynnej służby wojskowej, funkcjonowanie Stałego Dyżuru, procedura sprawnego uruchamiania Stałego Dyżuru, doskonalenie umiejętności wypełniania dokumentacji Stałego Dyżuru.

Red.