Podpisanie umowy na fotowoltaikę

W dniu 24.09.2021r. Wójt Gminy Borki Radosław Sałata przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Katarzyny Krupy podpisał umowę na realizację zadania pn: „Eko Energia w Gminie Borki” – część 1: dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Borki.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Eko Energia w Gminie Borki” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

 

U M O W A NR 89/09/2021/PD zawarta w dniu 24 września 2021 w Borkach pomiędzy: Gminą Borki, z siedzibą w Borkach, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, NIP: 538-18-50-004, REGON: 431019885, reprezentowaną przez Radosława Sałatę – Wójta gminy przy kontrasygnacie Katarzyny Krupy – Skarbnika Gminy, zwaną dalej w treści niniejszej umowy Zamawiającym”, a SUNGRANT Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok, NIP 5423257826, REGON 364763150, reprezentowaną przez: Piotra Sokołowskiego zwanym dalej „Wykonawcą". Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, została zawarta umowa o następującej treści: Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1. Zakres umowy Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gminie Borki. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Eko Energia w gminie Borki” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Borki, obejmująca między innymi: 1) dostawę i montaż 92 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3 kW, w 92 wskazanych lokalizacjach, montowanych na budynkach mieszkalnych, około 15 % montowanych na budynkach gospodarczych i około 7% montowanych na gruncie; 2) dostawę i montaż 4 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3 kW, w 4 wskazanych lokalizacjach, montowanych na budynkach użyteczności publicznej 3) dostawę i montaż 72 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,2 kW, w 72 wskazanych lokalizacjach, montowanych na budynkach mieszkalnych, około 21 % montowanych na budynkach gospodarczych i około 13% montowanych na gruncie; 4) dostawę i montaż 7 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,2 kW, w 7 wskazanych lokalizacjach, montowanych na budynkach użyteczności publicznej; 5) instalacja wykonana w oparciu o moduły panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy min. 300 W; 6) inwertery montowane w ramach zamówienia muszą dysponować ok 1 kW mocy zapasu, umożliwiającym podłączenie dodatkowego 1 kW, 7) montaż konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych, 8) montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji, 9) montaż okablowania pomiędzy modułami a falownikiem, 10) wykonanie instalacji głównej do połączenia inwertera z rozdzielnią główną budynku, 11) montaż rozdzielni obwodów stałoprądowych RDC, 12) montaż inwertera, 13) montaż rozdzielni obwodów rozdzielni zmiennoprądowych RAC, 14) wykonanie ochrony przeciwporażeniowej, 15) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej,