Ogłoszenie: otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

Uwaga! Wójt Gminy Borki ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2020:

1.  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

Zarządzenie nr 5;
Wzór oferty;

2. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Zarządzenie nr 6;
Wzór oferty;

3. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Zarządzenie nr 7;
Wzór oferty.

Oferty należy składać do 06 lutego do godz. 17:00 – szczegóły w treści ogłoszeń. 
Uwaga: w tegorocznym konkursie obwiązują nowe wzory ofert.