Ogłoszenie otwartego konkursu realizacji zadania publicznego na rok 2022

Wójt Gminy Borki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie:

-Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

-Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

zarzadzenie 218

zarzedzenie 219

oferta konkursowa