Ogłoszenie o zarządzeniu konsultacji

Borki, dnia 08.06. 2017 r.

RRI.6625.01.01.2017.JF

 

 

                                                                                  Mieszkańcy Woli Osowińskiej

                                                                                  Mieszkańcy Bork

 

W dniu 1 kwietnia 2016r. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie z dniem 2 września 2016 r.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani
w inny sposób takiego ustroju propagować.

Mając na uwadze powyższe, w najbliższym okresie zostanie wydane zarządzenie
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w miejscowościach Wola Osowińska oraz Borki w  sprawie zmiany nazwy ulic położonych na terenie w/w miejscowości. Przedmiotem konsultacji społecznych będzie zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnych ulic 22 Lipca. Jednocześnie  zebrane będą opinie od uczestników konsultacji na temat chęci zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego na nazwę Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w miejscowości Borki oraz zmiany nazwy części ulicy Parkowej
w miejscowości Wola Osowińska. Jednocześnie podkreślam, iż zmiana części nazw ul. Parkowej w miejscowości Wola Osowińska będzie wiązała się z ponoszeniem kosztów przez jej mieszkańców w związku z wymianą dokumentów, gdyż zmiana ta nie podlega ustawie dekomunizacyjnej. Konsultacje mają zasięg lokalny i odbywać się będą w okresie od 30.06.2017r. do 28.07.2017r. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Bork oraz Woli Osowińskiej który ukończył 16 rok życia.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania ankietowego. Polegały będą na:

  1. Rozdaniu ankiet z propozycjami nowych nazw dla ulic 22 Lipca oraz ankiet
    z opinią nt. wyrażenia chęci zmian nazw ulic II Armii Wojska Polskiego i Parkowej.
  2. Zebraniu wypełnionych ankiet.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
O wynikach przeprowadzonych konsultacji Wójt Gminy Borki poinformuje:

1) Radę Gminy Borki – na najbliższej sesji,

2) mieszkańców Gminy – w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zapraszam zatem mieszkańców poszczególnych miejscowości do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowych nazw dla ww. ulic.