Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje w sprawie:  projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.

Informacja o otwartym spotkaniu konsultacyjnym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy www.gminaborki.pl oraz BIP https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Opinie w sprawie projektu strategii należy składać na adres e-mail infrastruktury@gminaborki.pl  lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Borki adres: ul. Wojska Polskiego 41.

Ogłoszenie – konsultacje

Diagnoza do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego – konsultacje społeczne

Formularz uwag – konsultacje

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego – do konsultacji społecznych

Streszczenie Obywatelskie – Strategia Rozwoju Ponadlokalnego