Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje projektu budowy chodnika na ul. Lipowej w msc. Borki.

Celem konsultacji społecznych jest poznanie  opinii mieszkańców ul. Lipowej w sprawie budowy chodnika.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 grudnia 2022 r. do dnia 14 grudnia 2022 r. w następujących formach:

a) otwarte  spotkanie konsultacyjne odbędzie się 8 grudnia 2022 r. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, o godz. 15:30

b) poprzez zbieranie uwag ustnych do projektu. Uwagi ustne można składać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy, w dni robocze w godz. pracy urzędu.

Projekt budowy chodnika na ul. Lipowej będzie dostępny w pok Nr 9 oraz jako załącznik PDF do niniejszego ogłoszenia.

Opinie zgłoszone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców ul. Lipowej jak i innych mieszkańców gminy Borki do udziału w konsultacjach !

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych – budowa chodnika ul. Lipowa

Borki – Pasmugi – chodnik-S-1

Borki – Pasmugi – chodnik-S-2