Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Borki nr XII/72/2019 r. z dnia 22.08.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Borki Wójt Gminy Borki zarządził konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Borki w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Borki.

Celem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Borki.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r. w następujących formach:

  1. pisemnej i elektronicznej poprzez zamieszczenie formularza do pobrania na stronie BIP urzędu oraz na stronie gminaborki.pl. Opinie za pomocą pobranego formularza w sprawie projektu uchwały należy składać na adres e-mail infrastruktury@gminaborki.pl lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Urzędzie Gminy Borki adres: ul. Wojska Polskiego 41.
  2. otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy, w godz. od 14.00 do 15.30.
  3. poprzez zbieranie uwag ustnych. Uwagi ustne można składać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy, w dni robocze w godz. pracy urzędu .

Projekt Uchwały wraz załącznikiem graficznym, tj. mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowo załączamy materiał pomocniczy, tj. dokument diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Gminie Borki.

Opinie zgłoszone po terminie składania nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy do udziału w konsultacjach!

Strona internetowa konsultacji  <link>