OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA

Tytuł mikroprojektu: Cyfryzacja bez barier-podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25r.ż w gminie Borki.

W związku z pozytywną decyzją o dofinansowaniu wniosku złożonego w konkursie grantowym w ramach projektu  „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Wójt Gminy Borki ogłasza nabór na stanowisko instruktora – 3 osoby

STANDARD WYMAGAŃ KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM W RAMACH KONKURSU:

KOMPETENCJE INSTRUKTORÓW:

METODYCZNE:

 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Umiejętność wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym.
 4. Umiejętność motywowania uczestników.

TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

DOŚWIADCZENIE

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

14 wrzesień 2018 r.

Załącznik do ogłoszenia:

 1. Oświadczenie instruktor