Ogłoszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 10.00
w świetlicy Urzędu Gminy Borki odbędzie się XX sesja Rady Gminy Borki z planowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy od ostatniej sesji
 4. Wnioski stałych Komisji Rady, radnych i Wójta
 5. Ocena stanu dróg na terenie Gminy Borki
 6. Dyskusja
 7. Ocena realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
 8. Dyskusja
 9. Ocena działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy
 10. Dyskusja
 11. Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi
 12. Dyskusja
 13. Przyjęcie uchwał Rady Gminy:
 1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Borki na 2016 r.
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Borki na rok 2017
 4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
 5. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r.
 6. w sprawie  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Borki na rok 2017
 7. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystywania
 8. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 9. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
  w Uchwale Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Borki z dnia 23.08.2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borki
 10. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Maruszewiec Nowy dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku
 11. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Nowiny dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku
 12. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Osowno dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
 13. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Pasmugi dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego
 14. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Wola Osowińska dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2017 roku
 15. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Krasew dotyczącego zmiany przedsięwzięć/zmiany zakresu przedsięwzięć/ wprowadzenia dodatkowych przedsięwzięć w zakresie funduszu sołeckiego na 2017 rok
 16. uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 17. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rekrutacji do szkół podstawowych, dla których gmina Borki jest organem prowadzącym
 18. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Borkach
 1. Sprawy bieżące Rady Gminy
 2. Interpelacje i zapytania radnych
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
 4. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Andrzej Chojnacki