Ogłoszenie

Borki, 6 kwietnia 2016r.

O G Ł O S Z E N I E

            Informuje, że posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Borki. Tematem posiedzenia będzie:

  1. ocena sytuacji w służbie zdrowia w gminie i w powiecie
  2. ocena ładu, porządku publicznego i ochrony p. poż. w gminie
  3. omówienie zmian w budżecie

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Bernacki