Ogłoszenia Wójta Gminy Borki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE MIEJSCOWOŚCI: BORKI, WOLA OSOWIŃSKA I WRZOSÓW

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORKI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LOKALIZACJI URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH O MOCY POWYŻEJ 100KW.