Oferta na wsparcie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

Wójt Gminy Borki uprzejmie informuje, że w dniu 7 października 2015 r. klub sportowy działający pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „Bystrzyca” przy Gimnazjum w Borkach, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia, pod nazwą Turniej o „Mistrzostwo Gminy Borki w piłkę nożną mężczyzn” z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł, zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość środków finansowych, o jaką wnioskuje oferent wynosi 1760,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych).
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Bork oraz dotyczy jego mieszkańców. Biorąc pod uwagę określoną w ofercie grupę adresatów, opis proponowanych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, a także opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania publicznego należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Borki zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Bystrzyca” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Wójt Gminy Borki, zgodnie z art. 19a, ust.3 cytowanej ustawy, informuje, że do 13 października 2015 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Borki, ul. II Armii Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, pok. nr 15, lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: borki@borkiradzynskie.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Borki niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „Bystrzyca”.

Oferta UKS