Odpady

PODMIOTY ZBIERAJACE ZSEE

Podmioty zbierające na terenie Gminy Borki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to PUK Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski – odbiór odpadów ZSEE bezpośrednio z terenu nieruchomości odbędzie się 4 kwietnia i 3 października 2017 roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stara Wieś 101A. W/w odpady odbiera Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 17D, 20-234 Lublin.

 PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Na terenie Gminy Borki funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

w miejscowości Stara Wieś 101A,  21-345 Borki.

Punkt obsługiwany jest przez PUK Radzyń Podlaski i czynny jest w każdą środę w godzinach 9-17.

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Z terenu Gminy Borki w 2017 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera firma:

PUK Sp. z o.o.
Lubelska 5
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 352 61 03

 MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zgodnie z zawartą umową z firmą PUK Radzyń Podlaski i zapisami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na terenie województwa lubelskiego miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki”
Biała 185B, 21-300 Radzyń Podlaski

 INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 01.09.2017 r. zostaje wstrzymany do odwołania odbiór opon od właścicieli indywidualnych z terenu Gminy Borki. Nie będą one przyjmowane również na PSZOK w miejscowości Stara Wieś.

OSIĄGNIĘTE POZIOMY ODZYSKU I  RECYKLINGU

Osiągnięte przez Gminę Borki wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

    Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
                 
Lp.   Rok Wymagany

[%]

  Osiągnięty poziom [%] Wymagany

[%]

  Osiągnięty poziom [%] Wymagany [%] Osiągnięty poziom [%]  
                     
1. 2014 50   37,5 14   26,22 38 87,2  
                     
2. 2015 50   30,36 16   31,99 40 100  
                     
3. 2016 45   18,02 18   34,91 42 100  

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Harmonogram 2018

Harmonogram 2017

Harmonogram

Ocena dotycząca działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borki za 2014 r.

PSZOK czynny jest w każdą środę od godziny 9.00 do 17.00 na bazie SKR.

harmonogram_2015

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2015 rok

Informacja dla mieszkańców Gminy Borki dotycząca terminu odbioru  odpadów komunalnych w 2015 r.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Borki, że w 2015 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów komunalnych. W związku z powyższym prosi się mieszkańców gminy o zapoznanie się z nowym harmonogramem dostępnym na sołeckich tablicach ogłoszeń, u sołtysa, w Urzędzie Gminy Borki, oraz na stronie internetowej Gminy Borki tj. www.borkiradzynskie.pl.

Informujemy również, że nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2015 zostaną dostarczone mieszkańcom przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Radzyń Podlaski w dniu 22 stycznia 2015 r. podczas pierwszego odbioru.

Poradnik

nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Gminy Borki

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2014 r.

Ogłoszenie dot. opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Jak segregowac odpady

Poradnik

Deklaracja

Broszura

Plakat

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – instrukcja

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

UCHWAŁA NR XXVII/160/2013 RADY GMINY BORKI z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XXVI/159/2013 RADY GMINY BORKI w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXVI/158/2013 RADY GMINY BORKI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXV/150/2013 RADY GMINY BORKI zmieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borki

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów