Odpady

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierzesz tutajWzór deklaracji;

Inkasentem Gminy Borki wyznaczonym do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach (ul. Parkowa 2A).
Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać gotówką, kartą płatniczą w Kasie ZGK lub przelewem na rachunek bankowy:
93 8046 1012 2007 0500 2105 0003
 

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZSEE

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w gminie Borki zbiera
PUK Radzyń Podlaski
ul. Lubelska 5
21-300 Radzyń Podlaski

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starej Wsi.  Tego typu odpady odbiera
Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o. o.
ul. Metalurgiczna 17D,
20-234 Lublin

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Na terenie Gminy Borki działa
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Stara Wieś 101A
21-345 Borki

Punkt  jest czynny w każdą środę w godz. 9:00-17:00.
Punkt jest obsługiwany przez  PUK Radzyń Podlaski.

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Do końca 2020 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera
PUK Sp. z o.o. 
ul. Lubelska 5
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 352 61 03

 MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zgodnie z umową zawartą z PUK Radzyń Podlaski i zapisami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na terenie województwa lubelskiego miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki”
Biała 185B
21-300 Radzyń Podlaski

POZIOMY ODZYSKU I  RECYKLINGU

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Lp.   Rok Wymagany

[%]

  Osiągnięty poziom [%] Wymagany

[%]

  Osiągnięty poziom [%] Wymagany [%] Osiągnięty poziom [%]
1. 2014 50   37,5 14   26,22 38 87,2
2. 2015 50   30,36 16   31,99 40 100
3. 2016 45   18,02 18   34,91 42 100
4. 2017 45   6,45 20   29,48 45 100
5. 2018 40   0 30   30,36 50 100

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Harmonogram 2020:

Harmonogram 2019:

 

Ocena dotycząca działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borki za 2014 r.

PSZOK czynny jest w każdą środę od godziny 9.00 do 17.00 na bazie SKR.

Poradnik nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Borki

Jak segregować odpady?

Poradnik

Deklaracja

Broszura

Plakat

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – instrukcja

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Oświadczenie

UCHWAŁA NR XXVII/160/2013 RADY GMINY BORKI z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XXVI/159/2013 RADY GMINY BORKI w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXVI/158/2013 RADY GMINY BORKI zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXV/150/2013 RADY GMINY BORKI zmieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borki

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów