Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja

Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja

Gmina Borki dnia 11.03.2019 r. podpisała umowę na dofinansowanie projektu “Nowa odsłona Gminy Borki – Rewitalizacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4. Rewitalizacji obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 4 299 212,11 zł, zaś wartość dofinansowania przyznanego Gminie to 3 328 859, 06 zł. Intensywność dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach wykonania zadania Gmina Borki rozpoczęła realizację następujących zadań:

  1. Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowego w m. Wola Osowińska;
  2. Budowa ośrodka sportowego przy rz. Bystrzyca w Borkach;
  3. Modernizacja świetlicy w m. Wrzosów;
  4. Budowa terenu relaksu i widowisk przy b. plebanii w m. Borki
  5. Zakup wyposażenia (m.in. umeblowania, sprzętu RTV, namiotów plenerowych, agregatu, laptopów, oprogramowania, rzutnika).

Wskaźniki produktu do osiągnięcia:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] – wartość docelowa: 1;
  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] – wartość docelowa: 4 szt;
  • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] – wartość docelowa: 10,73 ha

Wskaźniki rezultatu do osiągnięcia:

  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – wartość docelowa: 2
  • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu, wartość docelowa: 1200

Realizacja projektu jest następstwem zdiagnozowania potrzeby rewitalizacji obiektów infrastruktury zarówno w aspekcie społecznym, jak i technicznym. Projekt został zrealizowany na terenie Gminy Borki w sołectwach: Wola Osowińska, Borki oraz Wrzosów. Celem projektu było w znaczący sposób przyczynienie się do pomocy w rozwiązaniu problemów społecznych oraz gospodarczych na tych terenach i oddziaływanie na całą gminę i jej otoczenie. Jak stwierdzono podczas przygotowywania projektu, brak infrastruktury pozwalającej na integrację społeczną, aktywność czy miejsc bezpośrednio związanych z kulturą ma negatywny wpływ na mieszkańców gminy i powoduje problemy na wielu płaszczyznach. Jednym z najpoważniejszych zdiagnozowanych zagrożeń jest wykluczenie społeczne osób zamieszkujących tereny przewidziane w projekcie do rewitalizacji. Brakuje również placówek mających na celu pomoc osobom w tej zagrożonej wykluczeniem społecznym grupie. W związku z tym zrealizowany projekt pozwolił na stworzenie obiektów umożliwiających rekreację, przyczynił się do rozwoju infrastruktury oraz, w konsekwencji, doprowadził do zwiększenia potencjału turystycznego gminy.

Celem głównym zrealizowanego w ten sposób projektu jest poprawa sytuacji gminy oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Borki. Dodatkowo, dzięki realizacji projektu, osiągnięto następujące cele szczegółowe: poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i estetyki przestrzeni publicznej; wzrost atrakcyjności obszaru oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego; stworzenie warunków do tworzenia wydarzeń społecznych, co pozytywnie wpłynie na jakość i dostępność usług społecznych, kulturalnych oraz turystycznych; likwidacja izolacji obszarów problemowych – aktywacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących obszary rewitalizacji.

W wyniku realizacji projektu została poprawiona sytuacja osób i grup zagrożonych wykluczeniem na terenie gminy Borki, dzięki zwiększeniu dostępu do usług publicznych oraz rozwoju form pomocy wyżej wymienionym osobom. Dodatkowo wypadkową projektu jest umożliwienie mieszkańcom podjęcia aktywności, jak i rekreacji na obiektach wchodzących w skład obszaru poddanego rewitalizacji. Otworzyło to również możliwość rozwoju Gminy pod względem inwestycyjnym, jak i było punktem wyjścia dla późniejszego rozwoju infrastruktury. Odnowione lokacje pozytywnie wpłynęły na estetykę przestrzeni publicznej.