MRPiPS ogłosił konsultacje publiczne projektu rozporządzenia

Konsultacje trwają do 1 marca 2016 r.
Każdy może zgłosić propozycje zmian, wysyłając je pod adres jan.karpowicz@mpips.gov.pl (do pana Jana Karpowicza, pracownika Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

To rozporządzenie dotyczy wszystkich organizacji pozarządowych, które startują w konkursach o środki publiczne na realizację zadań, zarówno na poziomie samorządowym (gminy, powiatu, województwa) jak i centralnym (ministerstw). Rozporządzenie określa, jak ma wyglądać wniosek (oferta) składany przez organizację pozarządową, co ma zawierać umowa między grantobiorcą a grantodawcą oraz jakie elementy musi zawierać sprawozdanie z realizacji tego zadania. Reguluje także, jakie koszty mogą być pokrywane z dotacji, czy można dokonywać zmian w budżecie w trakcie realizacji działania oraz jaki rodzaj wkładu własnego może wnieść organizacja.
Zadania publiczne to m.in.: pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna, podtrzymywanie tradycji narodowej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży, a także w zakresie oświaty, kultury, turystyki, ekologii itp.

Projekt rozporządzenia i załączniki znajdują się na oficjalnej stronie rządowej http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282101/katalog/12337141#12337141
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych to związek stowarzyszeń i fundacji, który działa w imieniu swoich członków na rzecz m.in. tworzenia i przestrzegania dobrego prawa.
Wiadomość została wysłana do wszystkich gmin w Polsce.

Z poważaniem,

-- 
Kinga Chryzantema Polubicka
__________________________________________
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Strzelecka 3/12
03-433 Warszawa
tel: (22) 416 40 30
www.ofop.eu