Lokalny Program Rewitalizacji

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RADY REWITALIZACJI

Ogłoszenie Rada Rewitalizacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zarządzenie nr 83

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY BORKI

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji

Formularz konsultacyjny LPR

Ogłoszenie Wójta Gminy Borki

Zarządzenie nr 78

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BORKI

Gmina Borki przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesłanką do przystąpienia do opracowania niniejszego dokumentu  był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym  z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Podobszary zdegradowane:

Podobszary rewitalizacji:

Ankieta
DIAGNOZA GMINA BORKI – aktualizacja po uwagach
Formularz
Ogłoszenie
Zarządzenie