Informacja Wójta Gminy Borki

Działając zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 w/w ustawy z Gminy Borki, do zgłaszania opinii do „Projektu Programu współpracy Gminy Borki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Opinie prosimy składać tylko i wyłącznie na poniższym wzorze formularza, do sekretariatu Urzędu Gminy Borki w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: borki@borkiradzynskie.pl do 02 listopada 2015 r.
Uwagi wniesione przez Państwa pozwolą na opracowanie efektywnego programu współpracy.

Program współpracy