Informacja dotycząca działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borki za 2015 rok

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów:

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów 2015 rok
masa odpadów
1 200301 zmieszane odpady komunalne 126,54
2 200201 odpady ulegające biodegradacji 102,54
3 200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji 19,74
4 200199 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 178,16
5 150107 opakowania ze szkła 58,46
6 020103 odpadowa masa roślinna 23
7 100101 popioły paleniskowe i żużle 126,62
8 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17060 0,96
9 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 1,86
10 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, elementów wyposażenia 22,42
11 170101 gruz, beton i inne odpady z remontów budów i rozbiórek 2,08
12 200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 6,7
13 200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji 24,94
14 200307 odpady wielkogabarytowe 4,72
15 150106 zmieszane odpady opakowaniowe 58,14
16 160103 zużyte opony 16,84
17 160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 0,481

                                                                                           Razem:                    774,201  

Wzrost ilości odebranych odpadów  w stosunku do roku 2014 to 24,2 %.