Informacja dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zaświadczenia o warunkach zagospodarowania

Z dniem 01 października 2014 r. Wójt Gminy Borki wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zaświadczenia o warunkach zagospodarowania, wobec powyższego:

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć kompletny wniosek.
1. Zamierzenie inwestycyjne powinno być zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późn. zm.), w tym z art.61 ust.1 w/w. ustawy, który stanowi, iż:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia
warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
2) teren ma dostęp do drogi publicznej,
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc,
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Uwaga:
Przepisów art.61 ust.1 pkt.1 w/w ustawy nie stosuje się:
• do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,
• do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej,
• do zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

2. Właściwe określenie przedmiotu inwestycji we wniosku oznacza konieczność zastosowania terminologii zawartej w przepisach techniczno-budowlanych(np. budowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania).
3. Stawki opłaty skarbowej:
• decyzja o warunkach zabudowy – 107 zł;
• przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł;
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa(prokury) – 17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
• od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty – art. 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz.1635 , z późn. zm.).
Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2) w/w ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności
urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
4. Terminy odpowiedzi – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania tj. daty doręczenia do tut. urzędu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
5. Wymagane dokumenty:
– wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w
załączonym formularzu / wzór załącznik/,
– wniosek o wydanie zaświadczenia o warunkach zagospodarowania / wzór w złączeniu/.

 

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

wniosek o wydanie zaświadczenia o warunkach zagospodarowania