Informacja

Wójt Gminy Borki informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest , wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi nieruchomości, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Oświadczenie, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat i będzie wymagane do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Borki o odbiór i utylizację eternitu.