Przebudowa drogi gminnej nr 102138L

Gmina Borki w dniu 21 września 2017 r. odebrała inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej
nr 102138L w miejscowościach Stara Wieś i Maruszewiec Pofolwarczny”.

Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Całkowite koszty operacji 492 045,21 zł, koszty kwalifikowalne 486 244,68 zł, dofinansowanie 309 397,00 zł.

Droga została przebudowana na odcinku 1,535 km. Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ułatwienie dojazdu do gospodarstw domowych.