Historia

    Nazwa Borki pojawia się w 1603 roku i jest miejscowością zasiedziałą. Dzieje jej, związane są głównie z ośrodkiem dworskim, którego początki sięgają okresu, kiedy w Borkach istniały folwarki drobnej szlachty. Obecnie nazwy poszczególnych działów zanikły i trudno jest zorientować się, do kogo mógł należeć omawiany obiekt. Przy końcu XVIII wieku majątek Borki wraz z pobliską Wolą Osowińską i Przytocznem był w posiadaniu rodziny Czerskich. Kiedy w 1815 roku zmarł Tadeusz Czerski, dobra podzielono między rodzeństwo: Ferdynand Czerski otrzymał Borki, a Filipina z Czerskich Jaźwińska ze swoim mężem Ignacym otrzymała Wolę Osowińską. Prawdopodobnie w tym okresie został wzniesiony w Borkach murowany dwór, otoczony w późniejszym czasie regularnym ogrodem o charakterze spacerowo – użytkowym oraz murowane budynki mieszkalne dla służby, z których jeden zachował się do dziś. Po bezpotomnej śmierci Ferdynanda Czerskiego w 1838 roku Borki odziedziczył jego siostrzeniec – Walenty Jaźwiński z Woli Osowińskiej. Od tego czasu, przez ponad 20 lat, Borki i Wola Osowińska pozostawały w rękach jednego gospodarza. Po Walentym Jażwińskim w 1861r. majątek objęły jego dzieci: Wacław, Aniela, Maria, Gabriela, Józefa, Zygmunt i Karol Jaźwińscy.
Po spłaceniu rodzeństwa gospodarstwo przejął Zygmunt Jaźwiński wraz z żoną Marią z Jezierskich. Oni to rozbudowali dwór przekształcając go w rezydencję pałacową, zmienili również założenia ogrodowe w ogród krajobrazowy i założyli rozległe stawy rybne.
W roku 1894 wybudowany został murowany młyn wodny oraz dom młynarza. Wzdłuż drogi biegnącej od młyna na wschód, równolegle do rzeki Bystrzyca, powstały budynki mieszkalne. W roku 1827 w Borkach było 18 domów i 130 mieszkańców.
Od 1900 roku dobra zostały powiększone o folwark w Starej Wsi. Do 1944 roku ostatnimi właścicielami Bork byli Maria z Jezierskich Jaźwińska, wdowa po Zygmuncie oraz ich trzej synowie: Konstanty, Tadeusz i Zygmunt. Wszyscy mieszkali we dworze borkowskim aż do 1939 roku a opuścili go po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski.
We wrześniu 1939 roku wieś została doszczętnie spalona. W okresie II wojny światowej otaczający dwór park został w dużym stopniu zniszczony przez okupantów. Wycieli oni 40 % drzewostanu i w centralnej części parku wybudowali drewniane baraki szpitala wojskowego.
Po wyzwoleniu majątek został rozparcelowany, a resztówka z parkiem i pałacem przeszła w administrację szkoły rolniczej. W latach 1951 – 1954 pałac i park znalazł się w użytkowaniu państwowego gospodarstwa rolnego a następnie szkoły podstawowej, izby porodowej i poczty. Po wojnie rozebrano poniemieckie budynki szpitalne, lecz nie skonstruowano dawnego układu alejek spacerowych, nie uzupełniono też drzewostanu.
Park krajobrazowy jest położony na wschód od pałacu i ciągnie się wzdłuż jednego ze stawów. Na jego wschodnim krańcu w pobliżu młyna znajduję się wzniesienie, skąd widoczny jest pałac, fragmenty parku oraz stawy. Wzdłuż drogi, która biegnie obok parku do dawnego młyna stoją czworaki dworskie.
Gwałtowny rozwój miejscowości rozpoczął się po 1946 roku. Po reformie rolnej rozparcelowano majątek Jaźwińskich a ziemię przekazano głównie pracownikom folwarku, którzy wybudowali na niej domy mieszkalne i budynki gospodarcze. Pozostałe ziemie przejął nowo powstały PGR. Odbudowano budynki spalone podczas bombardowania w latach 1939 – 1942.
W 1950 roku zawiązano Gminną Spółdzielnie „Samopomoc Chłopską”, przy niej powstała piekarnia i restauracja. W dalszych latach powstał Bank Spółdzielczy. Utworzono Spółdzielnię Kółek Rolniczych.
Od 1973 roku Borki stały się siedzibą gminy. Wybudowano budynki biurowe, remizę ochotniczej straży pożarnej, ośrodek zdrowia. Utwardzono drogi i nadano im nazwy.
Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w kraju nie ominęły także Borki. Upadło państwowe gospodarstwo rolne, spółdzielnia kółek rolniczych, i mieszalnia pasz, zamknięto restaurację.
W 2002 roku oddano do użytkowania nowy piękny obiekt Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borkach wraz z salą gimnastyczna, który nosi imię Jana Pawła II.